Deratizácia je systém  regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.
Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných fyzikálnymi, biologickými  a chemickými  metódami  za účelom ničenia škodlivých,  epidemiologicky,  hospodársky  závažných  a obťažujúcich článkonožcov
Dezinfekcia     je    proces    pri     ktorom    sa    ničia choroboplodné  zárodky  buď pôsobením chemických látok alebo fyzikálnymi zásahmi, prípadne kombinácia oboch spôsobov.
Bratislava
counter.exohosting.sk